Artikel 1. Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ………,

hierna te noemen: “NJ-Cook4You Catering”, en een Wederpartij

waarop NJ-Cook4You Catering deze voorwaarden van toepassing

heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet

door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van

toepassing op overeenkomsten met NJ-Cook4You Catering, voor

de uitvoering waarvan door NJ-Cook4You Catering derden dienen

te worden betrokken.

 

3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven

voor de medewerkers van NJ-Cook4You Catering en zijn directie.

 

4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere

voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de

hand gewezen.

 

5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene

voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig

zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens

in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van

toepassing. NJ-Cook4You Catering en de Wederpartij zullen alsdan

in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen

overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en

de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht

wordt genomen.

 

6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of

meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden,

dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest‟ van

deze bepalingen.

 

7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in

deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze

situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze

algemene voorwaarden.

 

8.Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze

voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen

daarvan niet van toepassing zijn, of dat NJ-Cook4You Catering in

enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere

gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze

voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van NJ-Cook4You Catering zijn

vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor

aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt

indien het product waarop de offerte of de aanbieding

betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

2 NJ-Cook4You Catering kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen

worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan

begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of

verschrijving bevat.

 

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn

inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege

alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te

maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,

verzend- en administratiekosten, tenzij anders

aangegeven.

 

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte

punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding

opgenomen aanbod dan is NJ-Cook4You Catering daaraan niet

gebonden. De overeenkomst komt dan niet

overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,

tenzij NJ-Cook4You Catering anders aangeeft.

 

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht NJ-Cook4You Catering

niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht

tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor

toekomstige orders.

 

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen,

uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1.De overeenkomst tussen NJ-Cook4You Catering en de Wederpartij

wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard

van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

2.Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of

voor de levering van bepaalde zaken een termijn

overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een

fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de

Wederpartij NJ-Cook4You Catering derhalve schriftelijk in gebreke

te stellen. NJ-Cook4You Catering dient daarbij een redelijke termijn

te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de

overeenkomst.

 

3.NJ-Cook4You Catering heeft het recht bepaalde werkzaamheden te

laten verrichten door derden.

 

4.NJ-Cook4You Catering is gerechtigd de overeenkomst in

verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde

gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

5.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan NJCook4You Catering de uitvoering van die onderdelen die tot een

volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij

de resultaten van de daaraan voorafgaande fase

schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

6.Indien NJ-Cook4You Catering gegevens behoeft van de

Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst,

vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de

Wederpartij deze juist en volledig aan NJ-Cook4You Catering ter

beschikking heeft gesteld.

 

7.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat

het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is

om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen

tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de

overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of

inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of

aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde

instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst

daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt

gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor

hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor ALGEMENE VOORWAARDEN NJ-COOK4YOU CATERING

kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden

verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als

mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van

de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn

van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij

aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de

overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en

termijn van uitvoering.

 

8.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder

begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om

daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord

is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon

en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de

uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,

daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop

daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet

onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst

levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor

de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te

zeggen.

 

9.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een

verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,

indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg

zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te

verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

  1. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de

deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens

Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij

aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen

kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of

indirect ontstaan.

 

  1. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst

een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder

navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot

verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk

niet onder voorbehoud is opgegeven.

– Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van

de overeenkomst;

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan

Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op

Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de

Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door

een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de

prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt

binnen drie maanden na het sluiten van de

overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is

om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk

overeengekomende uit te voeren, of indien bedongen is

dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop

zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse

opzegging van de overeenkomst

 

1.Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen

op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe

ingang te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet,

niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst NJ-Cook4You Catering ter

kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te

vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal

nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst

verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van

zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid

uitblijft of onvoldoende is;

– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij

niet langer van NJ-Cook4You Catering kan worden gevergd dat hij

de overeenkomst tegen de oorspronkelijk

overeengekomen condities zal nakomen, is NJ-Cook4You Catering

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard

zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in

redelijkheid niet van NJ-Cook4You Catering kan worden gevergd.

 

2.Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is,

is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade,

daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect

ontstaan.

 

3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de

vorderingen van NJ-Cook4You Catering op de Wederpartij

onmiddellijk opeisbaar. Indien NJ-Cook4You Catering de nakoming

van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn

aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

4.Indien NJ-Cook4You Catering op de gronden als genoemd in dit

artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien

hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van

schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of

schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van

wanprestatie, wél tot schadevergoeding of

schadeloosstelling is verplicht.

 

5.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door

NJ-Cook4You Catering, zal NJ-Cook4You Catering in overleg met de

Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te

verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de

opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het

tussentijds eindigen aan NJ-Cook4You Catering is toe te rekenen,

worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in

rekening gebracht. NJ-Cook4You Catering zal de Wederpartij

zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de

omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden

deze kosten binnen de daarvoor door NJ-Cook4You Catering

genoemde termijn te voldoen, tenzij NJ-Cook4You Catering anders

aangeeft.ALGEMENE VOORWAARDEN NJ-COOK4YOU CATERING

 

6.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van

betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en

voor zover het beslag niet binnen drie maanden is

opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van

schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de

Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan

beschikken, staat het NJ-Cook4You Catering vrij om de

overeenkomst terstond en met directe ingang op te

zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren,

zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen

van NJ-Cook4You Catering op de Wederpartij zijn in dat geval

onmiddellijk opeisbaar.

 

7.Indien de Wederpartij een geplaatste order binnen 48 uur

geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor

bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de

eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en

de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde

arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening

worden gebracht.

 

Artikel 5 Overmacht

 

1.NJ-Cook4You Catering is niet gehouden tot het nakomen van enige

verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe

gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die

niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen

voor zijn rekening komt.

 

2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden

verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende

oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NJ-Cook4You Catering

geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NJCook4You Catering niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

NJ-Cook4You Catering heeft ook het recht zich op overmacht te

beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming

van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat NJCook4You Catering zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

3.NJ-Cook4You Catering kan gedurende de periode dat de

overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer

duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder

verplichting tot vergoeding van schade aan de andere

partij.

 

4.Indien NJ-Cook4You Catering ten tijde van het intreden van

overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst

inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen

nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te

komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NJ-Cook4You Catering gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te

factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te

voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 

1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na

factuurdatum, op een door NJ-Cook4You Catering aan te geven

wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk

anders door NJ-Cook4You Catering aangegeven. NJ-Cook4You Catering is

gerechtigd om periodiek te factureren.

 

2.Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling

van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in

verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd.

In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan

de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij

een rente verschuldigd van 10% per maand van het factuurbedrag, tenzij de

wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente

verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal

worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in

verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig

verschuldigde bedrag.

 

3.NJ-Cook4You Catering heeft het recht de door Wederpartij gedane

betalingen te laten strekken in de eerste plaats in

mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de

opengevallen rente en tenslotte in mindering van de

hoofdsom en de lopende rente.

 

4.NJ-Cook4You Catering kan, zonder daardoor in verzuim te komen,

een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij

een andere volgorde voor de toerekening van de betaling

aanwijst. NJ-Cook4You Catering kan volledige aflossing van de

hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de

opengevallen en lopende rente en incassokosten worden

voldaan.

 

5.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de

betalingsverplichting niet op.

 

6.Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de

(tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten

rechte voor rekening van de Wederpartij. De

buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van

hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk

gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode

volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter

hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten

voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte

gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de

Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de

verschuldigde incassokosten eveneens rente

verschuldigd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 

1.Alle door NJ-Cook4You Catering in het kader van de overeenkomst

geleverde zaken blijven eigendom van NJ-Cook4You Catering

totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met NJCook4You Catering gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is

nagekomen.ALGEMENE VOORWAARDEN NJ-COOK4YOU CATERING

 

2.Door NJ-Cook4You Catering geleverde zaken, die ingevolge lid 1.

onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet

worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel

worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de

onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te

verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

3.De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat

redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de

eigendomsrechten van NJ-Cook4You Catering veilig te stellen.

 

4.Indien derden beslag leggen op de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten

daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de

Wederpartij verplicht om NJ-Cook4You Catering daarvan

onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

5.De Wederpartij verplicht zich om de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en

waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze

verzekering op eerste verzoek aan NJ-Cook4You Catering ter

inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de

verzekering is NJ-Cook4You Catering gerechtigd tot deze

penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij

zich er jegens NJ-Cook4You Catering bij voorbaat toe om zijn

medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader

nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

6.Voor het geval NJ-Cook4You Catering zijn in dit artikel aangeduide

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij

voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke

toestemming aan NJ-Cook4You Catering en door NJ-Cook4You Catering

aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar

de eigendommen van NJ-Cook4You Catering zich bevinden en die

zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 

1.De door NJ-Cook4You Catering te leveren zaken voldoen aan de

gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment

van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en

waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn

bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van

toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik

binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de

Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan

geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan

de voorwaarden die daaraan gesteld worden. NJCook4You Catering kan in dat geval andere garantie- en overige

voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of

uit te voeren werkzaamheden.

 

2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor

een periode van ……… na levering, tenzij uit de aard van

het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn

overeengekomen. Indien de door NJ-Cook4You Catering verstrekte

garantie een zaak betreft die door een derde werd

geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door

de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij

anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn

zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief

administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de

Wederpartij in rekening gebracht worden.

 

3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een

gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit

onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik

na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud

daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer,

zonder schriftelijke toestemming van NJ-Cook4You Catering, de

Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben

aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen,

daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet

bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of

bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De

Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe

indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van

omstandigheden waar NJ-Cook4You Catering geen invloed op kan

uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden

(zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval

of temperaturen) et cetera.

 

4.De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen)

onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken

hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de

desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij

behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of

kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is

overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen

dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele

gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking

schriftelijk aan NJ-Cook4You Catering te worden gemeld. De

melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving

van het gebrek te bevatten, zodat NJ-Cook4You Catering in staat is

adequaat te reageren. De Wederpartij dient NJ-Cook4You Catering

in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)

onderzoeken.

 

5.Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn

betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat

geval ook gehouden tot afname en betaling van de

overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen

zelfstandige waarde toekomt.

 

6.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan

komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel,

vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de

zaak of de overige omstandigheden van het geval een

langere termijn voortvloeit.

 

7.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en

dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal NJCook4You Catering de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na

retourontvangst daarvan danwel, indien retournering

redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving

ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze

van NJ-Cook4You Catering, vervangen of zorgdragen voor herstel

daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de

Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de

Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan NJ-ALGEMENE VOORWAARDEN NJ-COOK4YOU

Cook4You Catering te retourneren en de eigendom daarover aan

NJ-Cook4You Catering te verschaffen, tenzij NJ-Cook4You Catering anders

aangeeft.

 

8.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan

komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen

de onderzoekskosten, aan de zijde van NJ-Cook4You Catering

daardoor gevallen, integraal voor rekening van de

Wederpartij.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

1.Indien NJ-Cook4You Catering aansprakelijk mocht zijn, dan is deze

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is

geregeld.

 

2.NJ-Cook4You Catering is niet aansprakelijk voor schade, van welke

aard ook, ontstaan doordat NJ-Cook4You Catering is uitgegaan van

door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of

onvolledige gegevens.

 

3.NJ-Cook4You Catering is uitsluitend aansprakelijk voor directe

schade.

 

4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de

omvang van de schade, voor zover de vaststelling

betrekking heeft op schade in de zin van deze

voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige

prestatie van NJ-Cook4You Catering aan de overeenkomst te laten

beantwoorden, voor zoveel deze aan NJ-Cook4You Catering

toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van

schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze

kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als

bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

5.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,

daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,

gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of

andersoortige stagnatie. In het geval van

consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan

die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

 

6.Indien NJ-Cook4You Catering aansprakelijk mocht zijn voor

enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NJCook4You Catering beperkt tot maximaal driemaal de

factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van

de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

7.De aansprakelijkheid van NJ-Cook4You Catering is in ieder geval

steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn

verzekeraar in voorkomend geval.

8.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de

aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is

aan opzet of grove schuld van NJ-Cook4You Catering of zijn

leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10 Verjaringstermijn

 

1.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt

de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren

jegens NJ-Cook4You Catering en de door NJ-Cook4You Catering bij de

uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één

jaar.

 

2.Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op

rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten

die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde

zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden.

Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop

van twee jaar nadat de Wederpartij NJ-Cook4You Catering van

zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 11 Risico-overgang

 

1.Het risico van verlies, beschadiging of

waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het

moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij

worden gebracht.

 

Artikel 12 Vrijwaaring

 

1.De Wederpartij vrijwaart NJ-Cook4You Catering voor eventuele

aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering

van de overeenkomst schade lijden en waarvan de

oorzaak aan andere dan aan NJ-Cook4You Catering toerekenbaar

is.

 

2.Indien NJ-Cook4You Catering uit dien hoofde door derden mocht

worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden

NJ-Cook4You Catering zowel buiten als in rechte bij te staan en

onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval

verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke

blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is

NJ-Cook4You Catering, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf

daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde

van NJ-Cook4You Catering en derden daardoor ontstaan, komen

integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 

1.NJ-Cook4You Catering behoudt zich de rechten en bevoegdheden

voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en

andere intellectuele wet- en regelgeving. NJ-Cook4You Catering

heeft het recht de door de uitvoering van een

overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor

andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen

strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter

kennis van derden wordt gebracht.

 

 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NJ-Cook4You Catering partij is,

is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook

indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het

buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de

rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt

uitgesloten.

 

2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat

zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in

onderling overleg te beslechten.ALGEMENE VOORWAARDEN NJ-COOK4YOU CATERING

 

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van

Koophandel ….

 

2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie

c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het

totstandkomen van de rechtsbetrekking met NJ-Cook4You Catering.

 

3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is

steeds bepalend voor de uitleg daarvan.